Author = Ching-Chia Li
Number of Articles: 1
1. Predictors of Positive Bone Metastasis in Newly Diagnosed Prostate Cancer Patients

Volume 17, Issue 3, March 2016, Pages 1187-1191

Tsu-Ming Chien; Yen-Man Lu; Jiun-Hung Geng; Tsung-Yi Huang; Hung-Lung Ke; Chun-Nung Huang; Ching-Chia Li; Yii-Her Chou; Wen-Jeng Wu; Shu-Pin Huang