Author = Yun-Lu Sheng
Number of Articles: 1
1. Prognostic Value of MAC30 Expression in Human Pure Squamous Cell Carcinomas of the Lung

Volume 17, Issue 5, May 2016, Pages 2705-2710

Hui Ding; Xian-Hua Gui; Xu-Bo Lin; Ru-Hua Chen; Hou-Rong Cai; Yan Fen; Yun-Lu Sheng