Author = Tian-Peng Hu
Number of Articles: 1
1. Comparison of Ligasure Versus Conventional Surgery for Curative Gastric Cancer Resection: a Meta-Analysis

Volume 17, Issue 4, April 2016, Pages 2049-2053

Tian-Peng Hu; Xiang-Hui He; Zhao-Wei Meng; Qiang Jia; Jian Tan; Xue Li