Author = Ekaterina Pavlovna Frolova
Number of Articles: 1
1. MRI Image Processing Based on Fractal Analysis

Volume 18, Issue 1, January 2017, Pages 51-55

Mariya Yakovlevna Marusina; Alexandra Pavlovna Mochalina; Ekaterina Pavlovna Frolova; Valentin Satikov; Anton Alexeyevich Barchuk; Vladimir Igorevich Kuznetsov; Vadim Sergeevich Gaidukov; Sergey Aleksandrovich Tarakanov