Author = xiao-Hui Zhou
Number of Articles: 1
1. Distribution Characteristics of Human Papillomavirus Infection: A Study Based on Data from Physical Examination

Volume 18, Issue 7, July 2017, Pages 1875-1879

xiao-Hui Zhou; Yan-Feng Shi; Li-Jie Wang; Mei Liu; Fang Li