Author = Mingwei Zhang
Number of Articles: 1
1. Analysis of the Expression of Surface Receptors on NK Cells and NKG2D on Immunocytes in Peripheral Blood of Patients with Nasopharyngeal Carcinoma

Volume 19, Issue 3, March 2018, Pages 661-665

Yuanji Xu; Rui Zhou; Chuanzhong Huang; Mingwei Zhang; Jieyu Li; Jingfeng Zong; Sufang Qiu; Shaojun Lin; Honglin Chen; Yunbin Ye; Jianji Pan