Author = Qiang Huo
Number of Articles: 1
1. Bishonokiol A Induces Multiple Cell Death in Human Breast Cancer MCF-7 Cells

Volume 21, Issue 4, April 2020, Pages 1073-1080

Hong-Mei Li; Bohan Li; Hui Ma; Xiaolong Sun; Meilin Zhu; Yiqun Dai; Tao Ma; Qiang Huo; Cheng-Zhu Wu