Author = Kenichi Wakasa
Number of Articles: 1
1. Precancerous Lesions and Liver Atrophy as Risk Factors for Hepatolithiasis-Related Death after Liver Resection for Hepatolithiasis

Volume 21, Issue 12, December 2020, Pages 3647-3654

Toru Miyazaki; Hiroji Shinkawa; Shigekazu Takemura; Shogo Tanaka; Ryosuke Amano; Kenjiro Kimura; Go Ohira; Kohei Nishio; Masahiko Kinoshita; Jun Tsuchi; Atsushi Ishihara; Shimpei Eguchi; Daisuke Shirai; Takatsugu Yamamoto; Kenichi Wakasa; Norifumi Kawada; Shoji Kubo