Keywords = biliary intraepithelial neoplasia
Number of Articles: 2
1. Precancerous Lesions and Liver Atrophy as Risk Factors for Hepatolithiasis-Related Death after Liver Resection for Hepatolithiasis

Volume 21, Issue 12, December 2020, Pages 3647-3654

Toru Miyazaki; Hiroji Shinkawa; Shigekazu Takemura; Shogo Tanaka; Ryosuke Amano; Kenjiro Kimura; Go Ohira; Kohei Nishio; Masahiko Kinoshita; Jun Tsuchi; Atsushi Ishihara; Shimpei Eguchi; Daisuke Shirai; Takatsugu Yamamoto; Kenichi Wakasa; Norifumi Kawada; Shoji Kubo


2. The Clinical Significance of Fluorine-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography in Patients with Occupational Cholangiocarcinoma

Volume 19, Issue 7, July 2018, Pages 1753-1759

Masahiko Kinoshita; Shigekazu Takemura; Shogo Tanaka; Hiroji Shinkawa; Genya Hamano; Tokuji Ito; Masaki Koda; Takanori Aota; Yasuni Nakanuma; Yasunori Sato; Shoji Nakamori; Akira Arimoto; Takatsugu Yamamoto; Hideyoshi Toyokawa; Shoji Kubo