Keywords = chemokine-like factor
Number of Articles: 1
1. Cancer Research Advances Regarding the CKLF-like MARVEL Transmembrane Domain Containing Family

Volume 17, Issue 6, July 2016, Pages 2741-2744

Jia Lu; Qian-Qian Wu; Ya-Bo Zhou; Kai-Hua Zhang; Bing-Xin Pang; Liang Li; Nan Sun; Heng-Shu Wang; Song Zhang; Wen-Jian Li; Wei Zheng; Wei Liu