Author = George Kyrgias
Number of Articles: 1
1. Potential Role of Electrochemotherapy as Anticancer Treatment for Cutaneous and Subcutaneous Lesions

Volume 17, Issue 8, August 2016, Pages 3753-3757

Anna Zygogianni; George Kyrgias; John Scarlatos; Michael Koukourakis; Kyriakos Souliotis; John Kouvaris; Nikolaos Kelekis; Vassilis Kouloulias