Author = Yi Sun
Number of Articles: 3
1. PD-L1 and the Clinical Outcomes of Ovarian Cancer: Meta-Analysis and Bioinformatical Analysis

Volume 23, Issue 7, July 2022, Pages 2285-2290

Xiaoling Shi; Liu Yun; Liu Chaoqun Liu; Hui Ding; Dan Liang; Fang Geng; Hainan Yu; Jinxiu Ban; Jiajing Li; Tao Jiang; Yi Sun


2. Neonatal Weight and Prenatal Exposure to Polychlorinated Biphenyls: A Meta-Analysis

Volume 20, Issue 11, November 2019, Pages 3251-3258

Hongling Zou; Yinxia Lin; Liu Yang; Chaoyan Ou; Fang Geng; Yao Wang; Wanrong Chen; Yali Niu; Rimei Liang; Qianzi Su; Yi Sun


3. Identification of Key Candidate Genes and Pathways for Relationship between Ovarian Cancer and Diabetes Mellitus Using Bioinformatical Analysis

Volume 20, Issue 1, January 2019, Pages 145-155

Yi Sun; Huang Xiaoyan; Liu Yun; Liu Chaoqun; Wen Jialing; Yang Liu; Zhao Yingqi; Yi Peipei; Peng Junjun; Lu Yuanming