Author = Masaki Kaibori
Number of Articles: 2
1. The Impact of Sorafenib in Combination with Transarterial Chemoembolization on the Outcomes of Intermediate-Stage Hepatocellular Carcinoma

Volume 22, Issue 4, April 2021, Pages 1217-1224

Masaki Kaibori; Hideyuki Matsushima; Morihiko Ishizaki; Hisashi Kosaka; Kousuke Matsui; Shuji Kariya; Kengo Yoshii; Mitsugu Sekimoto


2. New Hepatic Resection Criteria for Intermediate-Stage Hepatocellular Carcinoma Can Improve Long-Term Survival: A Retrospective, Multicenter Collaborative Study

Volume 21, Issue 10, October 2020, Pages 2903-2911

Hiroya Iida; Masaki Kaibori; Fumitoshi Hirokawa; Yoshihiro Inoue; Masaki Ueno; Kousuke Matsui; Morihiko Ishizaki; Shogo Tanaka; Shigekazu Takemura; Takeo Nomi; Daisuke Hokutou; Takehiro Noda; Hidetoshi Eguchi; Takuya Nakai; Hiromitsu Maehira; Haruki Mori; Masaji Tani; Shoji Kubo