Keywords = DNA methyltransferase 3B
Number of Articles: 1
1. The DNA Methyltransferase 3B -149 Genetic Polymorphism Modulates Lung Cancer Risk from Smoking

Volume 18, Issue 10, October 2017, Pages 2717-2723

Chung-Yu Lai; Chia-Chen Huang; Chin Hung Tsai; Jiun Yao Wang; Chih Ling Kerr; Yi Yu Chen; Yan Wei Cai; Ruey-Hong Wong