Author = Heng-Shu Wang
Association between Pax8-PPARandgamma;1 Rearrangement and Follicular Thyroid Cancer: a Meta-Analysis

Volume 17, Issue 9, September 2016, Pages 4247-4250

Hang-Yu Li; Zhi-Hao Xie; Cong-Hui Xu; Mei-Ling Pu; Zi-Yan Chen; Miao Yu; Heng-Shu Wang; Chen-Ming Zhou; Chao-Yu Pu; Wei Liu


Cancer Research Advances Regarding the CKLF-like MARVEL Transmembrane Domain Containing Family

Volume 17, Issue 6, July 2016, Pages 2741-2744

Jia Lu; Qian-Qian Wu; Ya-Bo Zhou; Kai-Hua Zhang; Bing-Xin Pang; Liang Li; Nan Sun; Heng-Shu Wang; Song Zhang; Wen-Jian Li; Wei Zheng; Wei Liu


Cancer Research Advance in CKLF-like MARVEL Transmembrane Domain Containing Member Family (Review)

Volume 17, Issue 6, July 2016, Pages 2741-2744

Jia Lu; Qian-Qian Wu; Ya-Bo Zhou; Kai-Hua Zhang; Bing-Xin Pang; Liang Li; Nan Sun; Heng-Shu Wang; Song Zhang; Wen-Jian Li; Wei Zheng; Wei Liu