Author = Shynar Tanabayeva
Study on Breast Cancer in Kazakhstan Using the Functional Time Series

Volume 24, Issue 3, March 2023, Pages 1037-1046

Adiya Shertaeva; Dinara Ospanova; Andrej Grjibovsky; Alfia Shamsutdinova; Nurlan Rakhmetov; Zaure Dushimova; Bagdat Salimgereeva; Zhannym Yermentayeva; Indira Kaketaeva; Yerlan Kuandykov; Shynar Tanabayeva; Ildar Fakhradiyev; Samat Zharmenov


The Life Quality and Sexual Function of Women Underwent Radical Hysterectomy

Volume 22, Issue 2, February 2021, Pages 581-589

Roza Pak; Tolkyn Sadykova; Dilyara Kaidarova; Murat Gultekin; Gulnara Kasimova; Shynar Tanabayeva; Naylia Ussebayeva; Aigul Tazhiyeva; Maksut Senbekov; Ildar Fakhradiyev