Author = Alfia Shamsutdinova
Study on Breast Cancer in Kazakhstan Using the Functional Time Series

Volume 24, Issue 3, March 2023, Pages 1037-1046

Adiya Shertaeva; Dinara Ospanova; Andrej Grjibovsky; Alfia Shamsutdinova; Nurlan Rakhmetov; Zaure Dushimova; Bagdat Salimgereeva; Zhannym Yermentayeva; Indira Kaketaeva; Yerlan Kuandykov; Shynar Tanabayeva; Ildar Fakhradiyev; Samat Zharmenov