Keywords = nomogram
Analysis and Validation of the Prognosis ability of the M7GRelated miRNAs in Lung Adenocarcinoma

Volume 24, Issue 4, April 2023, Pages 1275-1287

Xiaowen Qiu; Yongting Chen; Xingzhuang Zhu; Zheng Gong; Fengyuan Yu; Pengfei Zhang; Yipeng Song; Hongwei Li


Prognostic Nomogram for Advanced Hepatocellular Carcinoma Treated with FOLFOX 4

Volume 18, Issue 5, May 2017, Pages 1225-1232

Shukui Qin; Xinji Zhang; Wei Guo; Jian Feng; Tianyi Zhang; Lichuang Men; Jia He