Author = Bing-Jie Li
Number of Articles: 2
2. Decreased Mean Platelet Volume is Associated with Cervical Cancer Development

Volume 18, Issue 7, July 2017, Pages 1769-1772

Wen-jie Shen; Shuang Fu; Na Li; Lu-lu Li; Zhi-Gang Cao; Chuanfu Li; Tiemin Liu; Rui-Tao Wang