Author = Mitsuru Mori
Diabetes Mellitus and Risk of Colorectal Cancer Mortality in Japan: the Japan Collaborative Cohort Study

Volume 17, Issue 10, October 2016, Pages 4681-4688

Ce Tan; Mitsuru Mori; Yasushi Adachi; Kenji Wakai; Sadao Suzuk; Koji Suzuki; Shuji Hashimoto; Yoshiyuki Watanabe; Akiko Tamakoshi


Risk Factors for Upper and Lower Urinary Tract Cancer Death in a Japanese Population: Findings from the Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk (JACC Study)

Volume 17, Issue 7, July 2016, Pages 3545-3549

Masakazu Washio; Mitsuru Mori; Kazuya Mikami; Tsuneharu Miki; Yoshiyuki Watanabe; Masahiro Nakao; Tatsuhiko Kubo; Koji Suzuki; Kotaro Ozasa; Kenji Wakai; Akiko Tamakoshi


Weight Gain and Alcohol Drinking Associations with Breast Cancer Risk in Japanese Postmenopausal Women - Results from the Japan Collaborative Cohort (JACC) Study

Volume 17, Issue 3, March 2016, Pages 1437-1443

Junichi Nitta; Masanori Nojima; Hirofumi Ohnishi; Mitsuru Mori; Kenji Wakai; Sadao Suzuki; Yoshihisa Fujino; Yingsong Lin; Koji Tamakoshi; Akiko Tamakoshi