Keywords = Prevalence
The Incidence of Malignant Tumors in Environmentally Disadvantaged Regions of Kazakhstan

Volume 17, Issue 12, December 2016, Pages 5203-5209

Arstan Mamyrbayev; Timur Jarkenov; Askar Dosbayev; Nailya Dusembayeva; Anatolyi Shpakov; Gulmira Umarova; Yelena Drobchenko; Temirgali Kunurkulzhayev; Mukhtar Zhaylybaev; Gulnar Isayeva