Keywords = China
Perceived Importance of Breast Cancer Risk Factors: A Survey on 386 Physicians in China

Volume 23, Issue 2, February 2022, Pages 379-382

Louis Wing-Cheong Chow; Pei-fen Fu; Lei Guo; Xi-Chun Hu; Jun Jiang; Erich Ferdiansyah Lie; Jian Liu; Xiao-Hong Lu; Yong-Kui Lu; Hong-Min Ma; Qin-Guo Mo; Yan-Xia Shi; Kun Wang; Ming-Hao Wang; Shu Wang; Shu-Sen Wang; Xian-Ming Wang; Xiao-Jia Wang; Hui-Jing Wu; Hong-Jian Yang; He-Rui Yao; Yi Zhang; Li Zhu; - on behalf of the Asian Institute of Clinical Oncology (AICO) Expert Panel


Spatial Analysis of Esophageal Cancer Mortality in a High-risk Population in China: Consistent Clustering Pattern in 1970-74 and 2011-13

Volume 19, Issue 11, November 2018, Pages 3161-3166

Kou Kou; Xiaolei Guo; Peter Baade; Zilong Lu; Zhentao Fu; Jie Chu; Aiqiang Xu; Jiandong Sun


Knowledge of Cervical Cancer Screening among Health Care Workers Providing Services Across Different Socio-economic Regions of China

Volume 17, Issue 6, July 2016, Pages 2965-2972

Jiang-Li Di; Bo Song; Jiang-Li Di; Shannon Rutherford; Jiu-Ling Wu; Bo Song; Lan Ma; Jing-Yi Chen; Cordia Chu


Auto-Coding of Cancer Registry Data in China

Volume 17, Issue 6, July 2016, Pages 3021-3023

Kuang Rong Wei; Kuang Wei; Sheng Chao Liu; Dongling Wei; Zhiheng Liang; Wanqing Chen


Colorectal Cancer Incidence and Mortality in China, 2010

Volume 15, Issue 19, December 2014, Pages 8455-8460