Keywords = radical hysterectomy
The Life Quality and Sexual Function of Women Underwent Radical Hysterectomy

Volume 22, Issue 2, February 2021, Pages 581-589

Roza Pak; Tolkyn Sadykova; Dilyara Kaidarova; Murat Gultekin; Gulnara Kasimova; Shynar Tanabayeva; Naylia Ussebayeva; Aigul Tazhiyeva; Maksut Senbekov; Ildar Fakhradiyev


Quality of Life in Cervical Cancer Survivors and Healthy Women: Thai Urban Population Study

Volume 18, Issue 2, February 2017, Pages 385-389

Pichita Prasongvej; Tongta Nanthakomon; Kankamol Jaisin; Athita Chanthasenanont; Supapen Lertvutivivat; Chamnan Tanprasertkul; Kornkarn Kornkarn Bhamarapravatana; Komsun Suwannarurk