Keywords = Microarray
Identification of Key Candidate Genes and Pathways for Relationship between Ovarian Cancer and Diabetes Mellitus Using Bioinformatical Analysis

Volume 20, Issue 1, January 2019, Pages 145-155

Yi Sun; Huang Xiaoyan; Liu Yun; Liu Chaoqun; Wen Jialing; Yang Liu; Zhao Yingqi; Yi Peipei; Peng Junjun; Lu Yuanming